post

دعای مختصر هر روز ماه رمضان

سؤال ۲۲۱: دعای مختصر هر روز ماه رمضان را به همراه ترجمه آنها ذکر فرمایید؟

پاسخ ۲۲۱: از ابن عباس روایت کرده اند: که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله براى روزه هر روز ماه مبارک رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود و برای هر روز دعاى مخصوصى با فضیلت و ثواب بسیار براى آن ذکر کرد که ما به بیان اصل دعا اکتفا میکنیم: بیشتر