post

حکم سفر در زمان کرونا

سؤال ۲۵۲: حکم سفر در زمان کرونا را توضیح دهید. آیا در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا که مسئولان محترم، مردم را از سفر نهی می‌کنند، آیا مسافرت کردن، سفر معصیت بوده و در چنین سفرهایی، بایستی نماز را تمام خواند؟

پاسخ ۲۵۲: در شرایط مسافر آمده است که وی براى كار حرام سفر نكند. اگر خود سفر حرام باشد، مثل آن كه براى او ضرر داشته باشد، باید نماز را تمام بخواند.[۱] بیشتر