post

تفاوت شیعه و سنی و قضا نمودن اعمال فرد تازه شیعه شده

سؤال ۱۳۶: لطفا تفاوت شیعه و سنی و قضا نمودن اعمال فرد تازه شیعه شده را طبق نظر مراجع عظام تقلید بیان فرمایید؟ گفتنی است اینجانب که در یک خانواده آذری به دنیا آمده ام به علت این که خانواده من ملتزم به مسائل دینی نبودند مسائل دینی خود را از اهل سنت یاد گرفته و مدتی هم بر همان اساس عمل نمودم. اما بعد از آن که مذهب خود؛ یعنی مذهب شیعه را شناختم بر این اساس عمل می کنم حال اعمالی را که مدتی بر اساس فقه اهل سنت انجام داده ام صحیح است؟ آیا باید آنها را قضا بکنم؟

پاسخ ۱۳۶: هر گاه شخصى سنّى شيعه شود بر او واجب نيست كه نمازى كه در ايّام تسنّن كرده قضا كند[۱] امّا واجب است كه نمازى كه در ايّام تسنّن براو واجب بوده و از او فوت شده قضا كند.[۲] بیشتر