post

احکام و شرایط وقف و واقف

سؤال ۲۴۵: احکام و شرایط وقف و واقف را توضیح دهید؟ آیا لازم است صیغه وقف را به زبان عربی بخوانیم؟ وقف عام و خاص چیست؟

پاسخ ۲۴۵: اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى‌شود و خود او و ديگران نمى‌توانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى‌برد ولى در بعضى از موارد (مسأله ۲۰۹۴ و ۲۰۹۵) فروختن آن اشكال ندارد.[۱] بیشتر